วันที่ 7 มิ.ย. 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ โรงเเรมไท่ ซาน สวีท อ.เมือง จ.ราชบุรี ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะการเป็นวิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของ ศพก. ในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์เป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมจากสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 รวมทั้งสิ้น 19 ราย


ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7