วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

HHUราชบุรี ลงพื้นที่ให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม แก่เกษตรกรโคนม สมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยภารกิจในวันนี้ประกอบด้วย

1. เก็บข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐาน GFM ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
2. ติดตามการจดบันทึก และใช้ประโยชน์จากใบประวัติโคนมเพศเมีย (ผท1) พบว่า ทางฟาร์มยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้วิเคราะห์ดัชนีระบบสืบพันธุ์ และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ได้ไม่สมบูรณ์ แต่มีการจดข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ เช่น ประวัติการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยทางหน่วยจะรณรงค์และเน้นย้ำในประเด็นนี้ต่อไป
3. งานด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง และแก้ไขปัญหาวัวผสมติดยาก จำนวน 2 ฟาร์ม
4. งานด้านอายุรกรรม ให้การตรวจสุขภาพแม่โคหลังคลอดประมาณ 2 เดือน กินได้น้อย BCS = 2.5 ไม่มีไข้ ไม่มีภาวะการติดเชื้อ จึงแนะนำเรื่อง การจัดการด้าน feed & feeding management และการจัดการช่วง transition period
5. ให้บริการคำแนะนำในการคำนวณและปรับสูตรอาหารสัตว์
6. ร่วมกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ในการตรวจประเมินฟาร์มสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) โดยทางสหกรณ์มีการผลักดันทั้งในด้านนโยบาย "เพิ่มราคารับซื้อ" และ "อนุมัติวงเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย" ซึ่งมีสมาชิกให้การตอบรับเป็นอย่างดี

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7

ขอขอบคุณพรีมิกซ์ จากส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ให้หน่วยได้เป็นสื่อกลางนำไปมอบให้แก่เกษตรกร