วันที่ 24 พ.ค. 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ และ กระบือ ระดับเขต ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี โดยมีนายขวัญชัย เนตรน้อย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน

ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการบริหารการจัดการฟาร์มโคเนื้อ การพัฒนาสู่ฟาร์มมาตรฐาน GFM/GAP และเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ รวมไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายโคเนื้อของเขต 7 นำไปสู่การผลิตและการตลาดที่ยั่งยืนในอนาคต

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7