วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ผ่านหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ หลักการจัดทำผลงานทางวิชาการและการใช้สถิติเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สพส

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี เข้าบริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม ของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการทำประวัติโคนมเพศเมีย (ผท1) วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และ ดัชนีประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์
2. งานด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง ล้วงตรวจวัวผสมติดยาก วัวไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด ให้คำแนะนำด้านการจับสัด และชั่วโมงที่เหมาะสมในการผสมเทียม วางโปรแกรมการใช้ฮอร์โมน และการติดตามผล
3. ให้คำแนะนำด้าน feed and feeding management โดยเฉพาะในช่วง transition period

รายงานโดย :
HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7