วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเชื่อมโยงแกนนำเครือข่ายโคเนื้อเพื่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมเสวนาในหัวข้อ”อุตสาหกรรมโคเนื้อไทย ก้าวอย่างไรให้เข้มแข็ง” ผู้เข้าประชุมสัมมนาจากทั่วประเทศ ได้แก่ สหกรณ์เครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผู้ประกอบการแปรรูป สมาคมโคเนื้อ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวม 120 ท่าน ดำเนินการโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ส่วนส่งเสริมฯ
สนง.ปศข.7