วันที่ 14 มิถุนายน 2565
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์และส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (นางสาวนฤมล ฉิมนุตพาน) ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เข้าประเมินและสอบถามข้อมูลประกอบการคัดเลือกรวมถึงให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาศูนย์ฯต่อไป
โดยได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7