วันที่ 17 มิถุนายน 2565

หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์มแก่ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกของ สหกรณ์โคนมกำแพงแสนจำกัด (ทุ่งลูกนก) ในพื้นที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย
๐ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฟาร์มโคนม ทำประวัติโคนมเพศเมีย(ผท1) เพื่อรองรับการทำมาตรฐานฟาร์ม (GAP) วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และระบบสืบพันธุ์
๐ ติดตามข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมประจำปีงบประมาณ 2565 และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ยา
๐ งานด้านสูติกรรม ให้บริการล้วงตรวจการตั้งท้อง ตรวจโคสาวที่ไม่แสดงอาการเป็นสัด รวมทั้งติดตามผลการใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อแก้ไขปัญหา follicular cyst ผลการรักษา พบว่า มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเป็นอย่างดี
๐ ให้ความรู้ความเข้าใจ ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน (LSD) มอบเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุแก่เจ้าของฟาร์ม

รายงานโดย :
HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7