วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และหน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง เลือด ซีรั่ม และมูลโคในโครงการประเมินความคุมโรคจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรอบรณรงค์ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จำนวน 2 ฟาร์ม จำนวน 67 ตัวอย่าง เพื่อประเมินประสิทธิภาพความคุ้มโรคจากการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยในโคนม พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนโคภายในฟาร์ม

รายงานโดย หน่วยHHUประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK