วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 นาย ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด (ศูนย์ฯหลัก)
2. ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสวนขวัญ
3. ตรวจต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอ่าวน้อย

ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินฯ และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.6401-2558 ได้เป็นอย่างดี

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7