ครอบครัวปศุสัตว์เขต 7 ร่วมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
…………………………………………………
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ ยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต7 มอบหมายให้นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ดำเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 📢 อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด สุพรรรบุรี ได้แก่ นางรุ่งรัตน์ ศรีภุมมา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
โดยคณะกรรมการสอบถามตามเกณฑ์การคัดเลือกฯ ซึ่งอาสาปศุสัตว์มีความพร้อมในการให้ข้อมูล และมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างชัดเจน โดยมี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมชี้เเจง การดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ กิจกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น เพื่อเชิดชูยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7