ครอบครัวปศุสัตว์เขต 7 คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
…………………………………………………
วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการระดับเขต ดำเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566
(เข็ม)อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบุรี นายปรีชา แก้วสด
(เข็ม)อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี นายเอกรินทร์ ถาปนะกุล
อาสาปศุสัตว์ทั้ง 2 ท่าน มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างชัดเจน โดยมี กลุ่ม ธคก.บ้านพุไทร, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง, ปศุสัตว์อำเภอ, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี, ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 1207 และปศุสัตว์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมชี้เเจง การดำเนินงานในครั้งนี้
ทั้งนี้ กิจกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น เพื่อเชิดชูยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ
ทำให้ไว ทำได้จริง”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7