วันที่ 4 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสัตว์ พัฒนาคุณภาพและผลผลิตน้ำนม ฟาร์มสมาชิก สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด พื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยทางหน่วยเข้าปฏิบัติงานดังนี้
1. อัพเดทและส่งเสริมระบบฐานข้อมูล ผ่านระบบ i+service และ i-farmer เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลผลิต ระบบสืบพันธุ์ และการจัดการ
2. ส่งเสริมความรู้ด้าน feed & feeding management
3. แนะนำ ติตามข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมประจำปี 2566
4. ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง
5. บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบเครื่องรีดนม ในฟาร์มที่มีค่า SCC สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข เช่น ระดับสุญญากาศสูงเกินไป เกวัดชำรุด ยางไลเนอร์เสื่อมคุณภาพ และมีรอยรั่ว เป็นต้น ให้คำแนะนำเปลี่ยนอะไหล่ และตรวจติดตามต่อเนื่อง

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7