🐮💕วันที่ 3 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสัตว์ พัฒนาคุณภาพและผลผลิตน้ำนม ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมถ์) พื้นที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยทางหน่วยเข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. อัพเดทและส่งเสริมระบบฐานข้อมูล ผ่านระบบ i+service และ i-farmer เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลผลิต ระบบสืบพันธุ์ และการจัดการ
2. ส่งเสริมความรู้ด้าน feed & feeding management
3. แนะนำโครงการเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในโคนมประจำปี 2566
4. ให้บริการด้านสูติกรรมแก่แม่โคจำนวนทั้งหมด 6 ตัว ดังนี้
- ล้วงตรวจการตั้งท้อง
- ล้วงตรวจวัวแสดงอาการเป็นสัดไม่ชัดเจนผสมติดยาก ฉีดยาเพื่อกระตุ้นการเป็นสัดและให้บริการฉีดฮอร์โมนเพื่อแก้ไข
5. สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับทางเกษตรกรเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7