ครอบครัวปศุสัตว์เขต 7 ร่วมคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566
…………………………………………………

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์ ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
📌 ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2566 ณ “นายปุณณดิษฐ์ จาดสมุทร (ปุณณดิษฐ์ฟาร์ม)” เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีประเภท ใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ชนิดสัตว์ นกกระทา

📌ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2566 ณ “กลุ่ธนาคารแพะ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร)” โดยมีนายสาธิต สอาดเงิน ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มฯ และตอบข้อซักถามแก่กรรมการฯ

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครและปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมชี้แจงการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7