ปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างทีมสอบสวนโรคเชิงรุกในระดับเขต" ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และสัตวแพทย์หญิงศิริมา จินดาแจ้ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างทีมสอบสวนโรคเชิงรุกในระดับเขต" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เดอะไพรเวซี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับทีมงาน ส่วนระบาดวิทยา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) และทีมนายสัตวแพทย์ในส่วนสุขภาพสัตว์ของ สำนักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต และ ผอ.ศวพ.ทุกแห่ง โดยมี น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองสำหรับการสร้างทีมสอบสวนโรคระดับเขต กำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของทีมสอบสวนโรคในระดับเขต และสร้างความเข้าใจในแนวการสอบสวนโรคบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

รายงานโดยส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7