สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วันที่ 6 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมภารกิจกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ในการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ณ จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7