วันที่ 9 มกราคม 2566
"ดำเนินการดูแลสุขภาพโคเนื้อ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ "
🐂หน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ุ เข้าดำเนินการดูแลรักษาสุขภาพโคเนื้อ พร้อมดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดและมูลโค เพื่อติดตามผลการดูแล ณ ศูนย์วิจัยแบะบำรุงพันธุ์สัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ด้วยเป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์สัตว์ที่ดี
--------------------------------
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
"ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"