วันที่ 10 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสัตว์ พัฒนาคุณภาพและผลผลิตน้ำนม ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง จำกัด พื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยทางหน่วยเข้าปฏิบัติงานดังนี้
1. อัพเดทและส่งเสริมระบบฐานข้อมูล ผ่านระบบ i+service และ i-farmer เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลผลิต ระบบสืบพันธุ์ และการจัดการ
2. ส่งเสริมความรู้ด้าน feed & feeding management ควบคู่ กับวิเคราะห์ผลด้าน Milk Composition
3. แนะนำ ติดตามข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมประจำปี 2566 ทั้งฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GFM และ non-GFM
4. ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง จำนวน 3 ฟาร์ม จำนวน 4 ตัว
5. เก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์มโคนมรายย่อย และฟาร์มขนาดเล็ก จำนวน 4 ราย
6. ติดตามแก้ไขปัญคุณภาพน้ำนมดิบ ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7 ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง โดยได้ตรวจเยี่ยมขั้นตอนการรับน้ำนมดิบ การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบของสมาชิก พูดคุยหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบโดยเฉพาะ ค่า %Total Solids และ Somatic Cell Count

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7