ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมประชุมทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบ 2/2566
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานการประชุม ทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบ 2/2566โดยมีนายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 สัตวแพทย์​หญิงนพวรรณ บัวมีธูป​ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุลปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ สหกรณ์โคนม ศูนย์รวมนม โดยช่วงเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
สรุปผลการประชุม
1. ประเมินความร่วมมือการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โดยจัดแบ่งกลุ่มสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวมนม เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ
2. ประเมินความสามารถในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ของเกษตรกรโดยจัดแบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ การติดตามการฉีดวัคซีน
3. ร่วมกันจัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบ 2/2566 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - มีนาคม 2566) เน้นฉีดวัคซีนอย่างมีคุณภาพ วัคซีนเข้าตัวสัตว์จริงๆ มีระบบการติดตามการฉีดวัคซีน เช่น การถ่ายภาพ การถ่าย VDO
4. เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ด้วย
5. เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำนม จากทุกฟาร์ม เก็บตัวอย่าง ณ ศูนย์รวมนม โดยเก็บจากถังนมทุกถัง ปริมาณ 30 มิลลิลิตร/ถัง เพื่อตรวจโรคบรูเซลลา
(เก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง)ผลการตรวจสามารถนำไปใช้ประกอบการขอรับรองฟาร์ม GAP ได้

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว สำนักงานปศุสัตว์เขต 7