สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (วัว)(นม)

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP) ตามมกษ.6401-2558 สหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัด ตั้งอยู่ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการตรวจประเมินพบว่าผู้ประกอบการมีการปรับปรุงโครงสร้างห้องรับน้ำนมดิบ และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยมีประธานและรองประธานสหกรณ์เข้าร่วมฟังการสรุปผลการตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7