วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการท าลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
รอบที่ 1/2563