โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

PDF_โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน  
Best Practice ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

 idp2 66