โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

3. แบบประเมินติดตามผลการนำความรุ้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน  
Best Practice ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

frame