โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

  • ส่วนที่ 1 หลักฐานการวางแผน ( รายละเอียด ) Click
  • ส่วนที่ 2 หลักฐานการดำเนินการ ( รายละเอียด ) Click
  • ส่วนที่ 3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ( รายละเอียด ) Click
  • ส่วนที่ 4 หลักฐานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( รายละเอียด ) Click

โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)