โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
    - รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
    2.1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
       - รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP A)

   2.2 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)
      - หลักฐานการวางแผน
      - หลักฐานการดำเนินการ
      - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ

โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7