โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7