โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการศึกษาบทเรียนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 


โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

1. การวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563


2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  รอบที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice = CoP