4 ขั้นตอนการตรวจน้ำนมดิบจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก่อนเป็นนมโรงเรียน