ละทิ้งหน้าที่ราชการ อาจถูกลงโทษไล่ออกจากราชการได้

page 12