โรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เราสามารถป้องกันได้