ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561

ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ-ตรวจข้อสอบ และสัมภาษณ์ ประเมินพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer)

ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่ 9/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผุ้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน KTB Conporate Online

ที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานธุรการ

ที่ 12/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส

ที่ 13/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ 14/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

ที่ 16/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 17/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7

ที่ 18/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560(งบกลาง)ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7

ที่ 20/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7