ที่1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขตประจำปีงบประมาณ 2560

ที่4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำ

ที่5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุประเภทยาเวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์วัสดุเครื่องแต่งกาย

ที่6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่7/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา

ที่10/2560 เรื่อง แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง 

ที่11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ที่12/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่13/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7

ที่15/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7(เพิ่มเติม)

ที่18/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์

ที่19/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ

ที่22/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรทำผิดสัญญา

ที่23/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการฟาร์มต้นแบบ

ที่24/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่25/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่26/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี2560

ที่27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่28/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ

ที่29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่30/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่31/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตประจำปีงบประมาณ2561

ที่32/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

ที่33/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขตประจำปีงบประมาณ2561

ที่34/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ปีงบประมาณ2561

ที่38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักงานปศุสัตว์เขต7

ที่39/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7(เพิ่มเติม)

ที่40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดจำนวน31รายการ

ที่43/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง(SmartFarmer)

ที่44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ระดับสำนักงานปศุสัตวเขต

ที่45/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่47/2560 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต7

ที่48/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต7และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของปศุสัตว์จังหวัด

ที่49/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่51/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหมู่บ้าน/

ที่52/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์OK)

ที่53/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์OK)

ที่54/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต7และถนนภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต7

ที่55/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดงวดงาน