วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 หน่วย HHUราชบุรี ออกให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์มโคนม ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 3 ฟาร์ม

ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศฟาร์มโคนมให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูรายงานประสิทธิภาพการผลิต และดัชนีระบบสืบพันธุ์
2. วิเคราะห์และแปลผลองค์ประกอบน้ำนมดิบ ให้คำแนะนำด้าน feed & feeding manangement การจัดการปัญหาเต้านมอักเสบ และการจัดการด้านอาหารหลังป่วยจากโรคลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease,LSD)
3. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตฟาร์ม และต้นทุนการผลิตน้ำนมโค
4. ให้ความรู้และคำแนะนำในการสังเกตอาการ การป้องกัน และการรักษาโค-กระบือจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease,LSD) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์เขต7