ปศุสัตว์เขต 7 ติดตามงานตามภารกิจและนโยบายกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี