ปศุสัตว์เขต 7 ประชุมแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ณ ห้องประชุม 204 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการส่วนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยมี สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ส่วนสุขภาพสัตว์จะได้สรุปรายงานการประชุมเสนอกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์จังหวัด ต่อไป