ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 มอบให้นายจำลอง วรศรี ร่วมกับนายคมกฤช ชจีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำ สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการยกระดับการเลี้ยงสุกร ให้ผ่านการรับรอง ฟาร์ม GAP หรือ GFM และรับฟัง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่