วันที่ 10 มีนาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี เข้าพบเกษตรกรในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อดำเนินการ

1.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฟาร์มโคนมให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงติดตามดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และระบบสืบพันธุ์
2.ให้บริการและช่วยเหลือและแนะนำเกษตรกรด้านสูติกรรม ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ ติดตามผลการแก้ไขปัญหาถุงน้ำรังไข่ ล้วงตรวจการตั้งท้อง และเข้าช่วยแก้ปัญหาแม่โคไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด รวม จำนวนทั้งหมด 25 ตัว
3. ติดตามผลคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด ซึ่งพบว่า มีค่าการตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบ (somatic cell count หรือ SCC) ในหลายฟาร์มยังมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7