🐄วันที่ 7-11 มีนาคม 2565
HHU ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติงานดังนี้
🕵️ ให้บริการตรวจรักษาโคป่วย ด้วยอาการทางเดินหายใจผิดปกติ พร้อมตรวจระบบสืบพันธ์ุ แบะให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และคำแนเะนำการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังหายป่วย ณ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด อ.กุยบุรี
📝 ร่วมดำเนินการ"โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด (สวนขวัญ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการในกลุ่มฟาร์มโคนมที่มีคุณภาพต่ำ จำนวน 25 ฟาร์ม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม โดยการเข้าเก็บข้อมูล ซักถามสาเหตุและความต้องการ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำ การแก้ไขและติดตามผลการดำเนินการ เป็นระยะ พร้อมสรุปผลการดำเนินการให้กับสหกรณ์
--------------------
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK