วันที่ 15 มีนาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ดำเนินกิจกรรม จัดทำระบบฐานข้อมูลฟาร์มโคนม ในพื้นที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

1. ดำเนินการทำประวัติโคนมเพศเมีย (ผท.1) รวม 38 ตัว ของฟาร์มในโครงการเก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะที่ได้รับรองมาตรฐาน GFM (สคบ.) จำนวน 3 ฟาร์ม ซึ่งเจ้าของมีความประสงค์ต้องการใช้และจดบันทึกข้อมูล สะดวกในการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ แนะนำการใช้งานแอพลิเคชั่น i-farmer สำหรับเกษตรกร ลงข้อมูลด้วยตนเอง
2. ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้องแม่โค ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหามดลูกอักเสบ
3. เข้าหารือปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เช่น การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่ เป็นต้น

รายงานโดย :
HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7