วันที่ 16 มีนาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการคำปรึกษาปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ในโคนม ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง และสหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด ในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
1. ดำเนินการขึ้นทะเบียนฟาร์ม (ผท3) แก่ฟาร์สมาชิกรายใหม่ / ดำเนินการทำประวัติโคนมเพศเมีย (ผท.1) ติดตาม และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และดัชนีประสิทธิระบบสืบพันธุ์
2. ให้บริการด้านสูติกรรม จำนวน 4 ฟาร์ม ล้วงตรวจการตั้งท้อง ปัญหาวัวไม่เป็นสัดหลังคลอด ปัญหาผสมติดยาก ปัญหาถุงน้ำรังไข่ อธิบายสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ข้อจำกัดในพื้นที่ : ยังขาดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่ให้บริการอย่างทั่วถึง และขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะทาง
3. ให้บริการด้านอายุรกรรม ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ พบ ปัญหาที่เกิดจากการจัดการ ไม่มีประวัติถ่ายพยาธิภายนอก มีปรสิตภายนอกเกาะบริเวณผิวหนังจำนวนมาก แม่โค มีอาการไข้ กินอาการลดลง และเริ่มผอม ทางหน่วยจึงได้ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยการรักษาด้วยยาที่เหมาะสม และ ระยะยาว ปรับระบบการจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ให้บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบเครื่องรีดนม พบปัญหา เจ้าของฟาร์มซื้ออุปกรณ์มือสอง ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ขาดเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการตรวจสอบของศูนย์รับนม ทางหน่วยจึงประสานวางแผนร่วมกับบริษัทรับซื้อน้ำนม ดำเนินการจัดอบรมในเดือน เมษายน 2565

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7