วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคฯ จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สหกรณ์จังหวัดราชบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พาณิชย์จังหวัดราชบุรีและสรรพากรจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)