🐮💕วันศุกร์ที่ 10มิถุนายน 2565

หน่วย HHUราชบุรี เข้าแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม ตามตัวชี้วัด แก่ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมของสหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด และกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีภารกิจประกอบด้วย

1. เก็บข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐาน GFM ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
2. ติดตามการจดบันทึก และใช้ประโยชน์จากใบประวัติโคนมเพศเมีย (ผท1)
3. งานด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง แก้ไขปัญหาวัวผสมติดยาก จำนวน 26 ตัว และมีรักษาโดยการใช้โปรแกรมฮอร์โมน
4. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนม และต้นทุนฟาร์มโคนม โดยเลือกเก็บจากฟาร์มที่มีขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดกลาง นำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวโน้มต้นทุนการผลิตในแต่ละเดือนด้วย

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7