สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ประชุมและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗ มอบให้นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุมและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวงจรการผลิตสุกร ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เพื่อวิเคราะห์วงจรการผลิตสุกรและประเมินความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นำผลการศึกษามาใช้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีผู้ร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร รถขนส่งสุกร โรงฆ่าสุกร โรงตัดแต่งซากสุกร ที่พักซากสุกร โรงอาหารสัตว์ ร้านขายยาสัตว์ บริษัทผู้ค้ายาสัตว์
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยแบบสอบถามครอบคลุม ประเด็น
๑. ข้อมูลวงจรการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
๒. การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิต ที่นำเข้ามาเลี้ยงในจังหวัดนครปฐม
๓. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร