/ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 / หน่วย HHU ราชบุรี ให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม ส่งเสริม และให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่ ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม ในพื้นที่ ม.4 และ ม.10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย

1. ติดตามการใช้งานใบประวัติโคนมเพศเมีย(ผท1) วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และดัชนีประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ สัดส่วนประชากรโคในฝูง
2. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนม และต้นทุนฟาร์ม ติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ
3. ติดตามข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมทั่วไป (ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน) ประจำปีงบประมาณ 2565
4. ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง และ ตรวจโคสาวที่ไม่แสดงอาการเป็นสัด ใช้สายวัดรอบอกเพื่อประเมินน้ำหนัก ให้ความรู้ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข และวิธีการจัดการ ฉีดวิตามินบำรุง และมอบแร่ธาตุผง
5. ติดตามผลคุณภาพน้ำนมดิบ รวมทั้งให้คำแนะนำด้าน feed & feeding management

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7