วันที่ 13 มิถุนายน 2565
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์และส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (นายสุรศักดิ์ แซ่ลี้) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี
เข้าประเมินและสอบถามข้อมูลประกอบการคัดเลือกรวมถึงให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาศูนย์ฯต่อไป
โดยได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7