ปศุสัตว์เขต ๗ ตรวจรับรองและมอบสิทธิ์การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit หรือ e-PP)

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายชุมพลบุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗ เป็นประธานการตรวจรับรองและมอบสิทธิ์การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-PP)
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม
และผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ร่วมตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-PP) สำหรับโรงฆ่าโค ของ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด (KU Beef) เมื่อผ่านการรับรองผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ์การใช้งานระบบ e-PP ทำให้ผู้ประกอบการสามารถอนุมัติใบอนุญาตเคลื่อนย้าย และสั่งพิมพ์ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ มีผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานระบบ e-PP แล้วจำนวน ๖๒ ราย หากผู้ประกอบการสนใจการขอรับรองการเคลื่อนย้ายซากสัตว์แบบพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่