วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ”ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จำนวน 20 ราย วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม
1. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์ มีความสะดวกรวดเร็วเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้องตลอดทั้งเกษตรกรและผู้สนใจสามารถศึกษาและเข้าถึงการบริการได้ถูกต้อง