ปศุสัตว์เขต 7 ประชุมมอบนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ณ ห้องประชุม 204 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. ประธานแจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง
1.1 เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 753,045,572.02 บาท สำหรับค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย จำนวน 231,339,948.52 บาท ซึ่งพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 7 มีเกษตรกรที่ส่งเอกสารมาที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ครบถ้วน ถูกต้อง รอการเบิกค่าชดใช้ จำนวน 20 ราย เงินค่าชดใช้ 2,469,813.02 บาท (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 ราย 1,677,600 บาท เพชรบุรี 5 ราย 467,967.02 บาท และสุพรรณบุรี 3 ราย 324,246 บาท) หากได้รับเงินโอนจากกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จะโอนให้เกษตรกร ทันที
1.2 งบกลาง ค่าชดเชยโคตายด้วยโรคลัมปี สกิน 203,104,720 บาท (จังหวัดกาญจนบุรี 777 ราย 28,792,410 บาท ประจวบคีรีขันธ์ 251 ราย 5,663,000 บาท ราชบุรี 65 ราย 2,565,000 บาท และนครปฐม 8 ราย 389,000 บาท)
1.3 งบกลางจัดซื้อวัคซีนลัมปี สกิน 6,300,000 โด๊ส 226,800,000 บาท และจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ในการฉีดวัคซีน 5,150,000 บาท
2. ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์นำเสนอทบทวน/update ระเบียบการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กรมปศุสัตว์ได้ออกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2565 รวมถึงร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำสุกร หรือหมูป่า เข้ามาเลี้ยงใหม่ พ.ศ. 2565 ซึ่งปิดการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ปัจจุบันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการปรับปรุงประกาศตามข้อเสนอแนะ