วันที่ 22 สิงหาคม 2565
หน่วย HHUราชบุรี ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ทีม FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ เพชรบุรี บูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด ศูนย์รับน้ำนมดิบห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
1. ภาคทฤษฎี มีการบรรยายในหัวข้อ
- ภาพรวมคุณภาพน้ำนมดิบ
- สถานการณ์ราคาซื้อขาย
- อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับ Milk Composition
- แนวทางการแก้ไขปัญหา %SNF
2. ภาคปฏิบัติ ประชุมแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ คัดเลือกฟาร์มสมาชิกที่จะเข้าแก้ไขปัญหา โดยเน้นฟาร์มขนาดใหญ่ และมีปริมาณนมมาก
- เก็บข้อมูลภาพรวมของฟาร์ม ข้อมูลประชากร ข้อมูลการเลี้ยงและการจัดการให้อาหาร เพื่อนำข้อมูลกลับมาคำนวณ วิเคราะห์และสรุปผลแก่กรรมการสหกรณ์ในวัดถัดไป (23 ส.ค.65)
- นอกจากนี้ พบปัญหา ฝูงแม่โค มีปัญหาสุขภาพกีบระดับฝูง จึงทำการตรวจ และปาดกีบรักษา พบวิการที่พื้นกีบ sole ulcer ให้คำแนะนำในการปรับการจัดการฟาร์ม

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7