เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจสอบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ,ปศุสัตว์อำเภอ ,ศูนย์วิจัยฯ,สถานีฯ, และด่านฯในพื้นที่เขต 7

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม