สรุปโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี

goat2565