ปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วมกิจกรรม "พิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย"           
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธาน ปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อม หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ นายสัตวแพทย์จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ หน่วย HHU ร่วมพิธี ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน       
 
ต่อมาเวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล  ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับนายสัตวแพทย์กรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 2 คัน รวม 350 ฟ่อน เพื่อนำไปสำรองในคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล  ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 
ปศุสัตว์เขต 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ปัจจุบัน พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ยังไม่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย แต่ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่เขต 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ดังนี้   
1) จัดตั้งกลุ่มไลน์ “ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเขต 7” เพื่อสั่งการ ติดตาม สนับสนุน ประสานงานให้ความช่วยเหลือ   
2) ได้เตรียมเสบียงหญ้าแห้ง ไว้จำนวน 20,000 ฟ่อน (400,000 กิโลกรัม) เพียงพอสำหรับเลี้ยงโค 8,500 ตัว เป็นเวลา 7 วัน หรือ 4,200 ตัว เป็นเวลา 14 วัน (หญ้าแห้ง 1 ฟ่อน เลี้ยงโคได้ 3 ตัวต่อวัน)   
3) ได้เตรียมจุดอพยพสัตว์ 111 จุด กระจายทั่วทุกอำเภอ ทั้ง 8 จังหวัด ในพื้นที่เขต 7   
4) ได้เตรียมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 12 ทีม รถยนต์ 12 คัน   
5) ได้เตรียมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ถุงยังชีพ ฯลฯ 
 
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์เขต 7